Qui Som?

TRETS D’IDENTITAT

Dinàmica va néixer al maig de 2012 com a procés maduratiu de la meva experiència i formació. Des de joveneta jo, na Teresa Artigues i Soler, he estat vinculada a l’àmbit del temps lliure infantil i juvenil realitzant tasques de voluntariat en el meu poble, Felanitx, i altres activitats com ara escoles d’estiu, campaments, etc… Això m’ha permès conèixer, gaudir del sector i, sobretot, formar-me una idea sòlida del que, per a mi, hauria de ser el Temps Lliure avui dia. Precisament per aquesta experiència, i per la meva formació, vaig decidir que tenia alguna cosa que dir dins aquest sector, que volia treballar seguint uns objectius, uns principis i uns valors molt determinats que, malauradament, no sempre es troben en totes les empreses dedicades al temps lliure. Per aquest motiu Dinàmica es va posar en marxa.

Entenem el Temps Lliure més enllà del simple oci infantil i juvenil, el lleure és essencial per a una educació integral dels nins i joves. El Temps Lliure és educació no formal. És a dir, contribueix juntament amb la família i l’escola en la formació d’una base sòlida, plena de vivències i cultura, sobre la que els joves podran construir la seva personalitat i, en definitiva, forjar-se com a persones que habiten i conviuen en una determinada societat. De fet, sovint es parla (en termes globals) d’educació per a la ciutadania, però per ser ciutadà del món és necessari primer ser-ho d’algun lloc concret: casa nostra, l’escola, el barri… la “ciutat” necessàriament s’ha d’entendre com un espai públic, de participació i implicació per part de tots. D’aquí la importància d’educar la capacitat de compromís en els quefers col·lectius i la participació en les activitats que s’organitzen en el poble. Per tot això, i perquè entenem que tenim un compromís compartit en l’educació dels nostres nins i joves, ens interessa treballar en els projectes que des dels diferents Ajuntaments, i especialment el nostre, es posen en marxa.

Tot plegat ens atorga un grau de responsabilitat molt gran. Sabem que totes i cada una de les nostres actuacions té incidència sobre els nostres destinataris, cosa que ens obliga a cercar la perfecció quant a projectes i objectius a treballar, però també l’excel·lència professional (i personal) dels homes i dones encarregats de dur a terme les diferents activitats. Per això tots els nostres projectes estan regulats segons el que marca el Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupen a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

 

-PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA NOSTRA ACTIVITAT-

  • Presentar una oferta d’activitats de qualitat, pensada i dissenyada en funció de les edats dels destinataris.
  • Adaptar-nos a les necessitats de tots i cada un dels nostres usuaris.
  • Encaminar totes les activitats de manera que es desenvolupin dins un clima de convivència democràtica (basada en la participació, el pluralisme, la tolerància, el respecte i l’acceptació mútua).
  • Millorar la participació dels joves en la comunitat.
  • Posar en valor la importància del treball en col·laboració amb els diferents agents que intervenen en l’educació de nins i joves (família, escoles i Ajuntaments).
  • Impulsar la promoció de la salut i els hàbits saludables entre el jovent.
  • Treballar sobre les conductes de risc en els aspectes que més els afecten: habilitats socials, desenvolupament personal, nutrició, sexualitat i drogodependències.
  • Sensibilitzar sobre l’ús sostenible dels recursos (naturals, materials, humans…).
  • Donar una utilitat responsable als serveis que ofereix la comunitat (la ciutat, les diferents instal·lacions, etc…).
  • Promoure l’educació en valors com ara: la pau, la solidaritat, la responsabilitat, la cultura de l’esforç, la igualtat d’oportunitats, la participació…
  • Fomentar i promoure la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears entre el jovent.
  • Donar cabuda a diferents professionals del sector de l’educació.

 

En relació als usuaris:

  • Dissenyar les activitats en funció de les seves necessitats.
  • Prioritzar el desenvolupament de les dimensions física, intel·lectual, afectiva, ètica i social dels nins i nines.
  • Fomentar el desenvolupament de coneixements, aptituds i habilitats.
  • Garantir la integritat física i mental de tots els participants.
  • Potenciar la integració i la valoració de la pluralitat.
  • Treballar per a la igualtat de sexes i d’oportunitats.
  • Inculcar de manera pràctica conductes democràtiques, solidàries i de respecte pel medi ambient.
  • Potenciar i estimular la participació activa i democràtica en la societat.
  • Fomentar i potenciar l’educació per a la salut.
  • Prevenir la iniciació de drogodependències i altres conductes arriscades.
  • Treballar per al coneixement i conservació de la cultura i del patrimoni.